103. இலியிச்


கருணையற்ற எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் மனிதன் கடவுளை கண்டறிந்து கொண்டான். அவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட வாய்ப்பு தானும் கடவுளாக மாற முடியும் என்பதுதான்.

அவன் கடவுளின் முன்பு சுருண்டு தளர்ந்து தன்னை விடுவித்து கொண்டான். பின் அவன் என்பது மாறுதல் கொண்டு நான் என்ற அடுத்த நிலையை அடைந்தது.

நான் என் ஜாதி மதம் இனம் குழு குலக்குறிகள் நாடு மொழி சார்ந்த அனைத்து மமதை அகங்காரத்துடன் முன் எழுந்த போது அதை எதிர்த்தவனிடம் அதே அகங்கார மமதைகள் கொதித்து கிளம்பி வந்தன.

இந்த இரு “நான்கள்”  மட்டுமே கடவுளுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கும் பிரச்சனைகளின் வீச்சு.

அனைத்து அளவுகோல்களில் இருந்தும் அவன் தவறிக்கொண்டே இருக்கிறான்.

நான் கொள்ளும் பயணத்தின் திசைகள் எப்போதும் அடுப்பிலோ யோனியிலோ முடிந்து குளிரை வெம்மையை தேர்ந்த அளவில் சம்பாதித்து விடுகின்றன.

உலகம் அளவற்ற நடிப்பால் கரைந்து உருகுகிறது. அது எப்போதும் மனிதர்களை நம்பி இயங்குவதில்லை.

சந்தர்ப்பம் கோடரி போல் நிற்கிறது.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.