சதுரம்


உங்கள் சதுரம் சற்று பெரியது.
எனது சற்று சிறியது.
நான்கு மூலைகளும்
பரிச்சயம் மிக அதிகம்.

மேற்கூரை சற்றும்
அலங்காரமின்றி
ஒரு ஃபானுடன்
சுண்ணாம்பு பூச்சு கொண்டது.

உங்கள் கூரை ஒரு
பெரிய விளக்கும் கொண்டது.
வாசனை பெயிண்ட் பூச்சு.

நான் சதுரத்தில் உண்டு
உறங்கி வாழ்வது போன்றே
நீங்களும்.
சற்று கூடுதலாக உமக்கு
கடல்காற்று கிடைக்கலாம்.

நம் கதவுகள் பழமையானது
சற்று பலமானது.
சுற்றி சுற்றி வருவதும்
பாதுகாப்பாய் உணர்வதும்
ஒன்றுபோல் நடக்கும்.

அங்கேயே உண்டு உடுத்தி
புணர்ந்து தூங்கி…
பழகிக்கொண்டோம்.
சதுரத்தில் நம்மால்
நிம்மதி அமைதியாக
நிச்சயம் இருக்கிறோம்.

ஒருநாள் நமக்கும்
சதுரத்தில் இருந்து
வெளியேறுதல் சற்று
முன் பின்னாக இருக்கும்.
அதுதான் ஒரே வித்யாசம்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.